+123 456 4444

พัฒนากล้ามเนื้อเด็กให้แข็งแรงด้วยงานศิลปะ

เด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและสมองไปพร้อมกัน ซึ่งหากเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกไม่ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การจดจำและการเรียนรู้ ดังนั้นช่วง 3 ปีแรกจึงถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับการพัฒนาเด็ก ซึ่งการพัฒนาเด็กควรให้ความสำคัญทั้งด้านสมองและด้านร่างกายไปพร้อมกัน ซึ่งการพัฒนาร่างกายนั้น สามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ และเสริมด้วยการทำงานศิลปะจึงจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อสมองให้มีความเข็งแรงได้             เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 3 ปีแรกเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเรียนรู้ทั้งด้านร่างกายและสมอง ซึ่งวันนี้จะกล่าวถึงการเรียนรู้จะเน้นไปในด้านการสร้างกล้ามเนื้อส่วนต่างของร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ใช้ในการหยิบจับ ซึ่งพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อจะเกิดขึ้นจากการใช้อวัยวะในการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เช่น การยืน การเดิน การหยิบจับ เป็นต้น ซึ่งการเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว การทำงานศิลปะสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกัน ลักษณะของงานศิลปะที่สามารถช่วยได้ เช่น การวาดรูป การระบายสี การปั้นดินน้ำมัน การต่อตัวต่อ เป็นต้น ซึ่งในขณะที่ทำงานเหล่านี้ เด็กจะมีการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ในการหยิบจับพู่กัน ดินสอสีหรือดินน้ำมัน เพื่อทำให้เกิดรูปภาพหรือรูปร่างตามภาพที่อยู่ในสมอง ซึ่งการใช้กล้ามเนื้อเป็นประจำจะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและมีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากขนาดของกล้ามเนื้อที่จะสมส่วนแล้ว การประสานงานระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี ทำให้เด็กสามารถสร้างผลได้งานตรงตามความคิดมากขึ้น ถึงแม้ว่าครั้งแรกอาจจะไม่ได้ดังใจ แต่เมื่อทำบ่อย ๆ ทำซ้ำ ๆ เป็นประจำ ระบบการทำงานย่อมดีขึ้นตามลำดับ สำหรับสีสันของสิ่งที่นำมาให้เด็กเล่นควรมีสีสันที่สดใส เพื่อกระตุ้นความสนใจของเด็กให้อยู่กับทำงานศิลปะได้นานขึ้น […]