Art

งานปัก ศิลปะบนพื้นผ้า

ศิลปะบนพื้นผ้า

การใส่เสื้อผ้าที่สวยงามมีความประณีตจะส่งเสริมให้ผู้สวมใส่ดูมีสง่าราศี สวยงามน่าดูน่ามอง แต่หากมีการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่สวยหรือมีลวดลายที่หยาบกระด้าง จะส่งผลให้ผู้ที่สวมใสดูไม่งาม ไม่น่ามอง เดินไปไหนมาไหนก็ไม่มีผู้สนใจ สำหรับเสื้อผ้าแล้ว นอกจากเนื้อผ้าที่ดูดีมีคุณภาพแล้ว การเพิ่มรายปักบนพื้นผ้าจะทำให้เนื้อผ้าดูมีคุณค่าน่ามองมากยิ่งขึ้น เพราะลายปักที่ปักด้วยความตั้งใจของผู้ปักจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลงานปักได้

            ซึ่งการปักผ้าจัดเป็นงานศิลปะที่เกิดขึ้นมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งลวดลายในการปักก็มีความหลากหลายตามลักษณะการดำรงชีวิต วิถีชีวิตและความเชื่อ แต่ในปัจจุบันนี้ลวดลายที่ทำการปักบนพื้นผ้าหรือเสื้อผ้าทำเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเสื้อผ้า ซึ่งการปักผ้าในยุคนี้มีสามารถทำการปักด้วยเครื่องจักร ที่ทำการปักได้ในปริมาณมากและรวดเร็วกว่าการปักด้วยมือ ทว่าการปักด้วยมือถึงแม้จะช้า เสียเวลาในการทำมาก แต่ความสวยงามและความประณีตของงานที่ปักออกมาจะไม่เหมือนกัน เพราะชิ้นงานที่ปักด้วยเครื่องจักรจะมีความละเอียดน้อยกว่าการปักด้วยมือ นอกจากนั้นคุณค่าทางด้านจิตใจก็สูงค่ากว่า เนื่องจากชิ้นงานที่การปักด้วยมือล้วนทำการปักจากใจ ลงเข็มที่ละเข็ม จากล่างขึ้นบน จากบนลงล่างที่ ทำการปักที่ละเส้นจนกลายเป็นภาพที่ต้องการ

            การปักผ้าจึงจัดเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งที่เพิ่มความงดงามให้กับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ใส่อยู่ให้มีความสวยงามมากขึ้นได้ เพราะผ้าพื้นที่ไม่มีลวดลาย เมื่อเพิ่มลายปักลงไปเพียงเล็กน้อย จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นผ้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการปักด้วยมือที่มีความละเอียดและประณีตสูง แม้ว่าราคาของผ้าปักจะมีมูลค่าสูง แต่ก็ยังเป็นที่ต้องการของท้องตลาด เพราะว่าคนที่เสพความงาม เสพคุณค่าทางด้านจิตใจยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นหากต้องการเพิ่มคุณค่าให้กับพื้นผ้าหรือเสื้อผ้าที่มีอยู่ การใช้ศิลปะการปักผ้าเข้ามาช่วยจะทำให้พื้นผ้าที่ดูไร้ราคาเปลี่ยนเป็นผ้าที่ทรงคุณค่าได้ไม่ยาก

            ดังนั้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปักผ้าด้วยมือ คุณนับว่าเป็นคนที่ทรงคุณค่าไม่น้อย เพราะงานศิลปะการปักผ้าไม่ว่าชนชาติใด ยุคสมัยใด ล้วนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งหากทำด้วยความใส่ใจและความรักในงานที่ทำ การปักมือจึงเป็นงานฝีมือที่จะเปลี่ยนผ้าธรรมดาให้กลายมาเป็นผ้าที่มีคุณค่าสูงได้

Similar Posts